การยอมรับและการให้ความยินยอม

ออมรอนใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.

ปิด
Healthcare Asia Pacific
ทั้งหมดเพื่อการดูแลสุขภาพ
หน้าหลัก > นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

OMRON Privacy and Cookie Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ OMRON

Omron Electronics Co Ltd, Omron Electronic Components Co Ltd, and Omron Healthcare (Thailand) Co Ltd,(“we” or “OMRON”) are committed to protecting and respecting your privacy in accordance with the applicable personal data privacy laws and regulations.

Omron Electronics Co Ltd, Omron Electronic Components Co Ltd, and Omron Healthcare (Thailand) Co Ltd (“เรา” หรือ “OMRON”) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

This OMRON Privacy and Cookie Policy (“Policy”) (together with our Terms of Use, and any other documents referred to in this Policy, which are incorporated in this Policy by reference) will govern and apply to the collection, processing, use, disclosure, transfer, and retention of your Personal Data and/or Sensitive Data by OMRON.

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ OMRON ฉบับนี้ (“นโยบาย”) (ร่วมกับเงื่อนไขการใช้บริการของเราและเอกสารอื่นใดที่อ้างถึงในนโยบายฉบับนี้ซึ่งรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับนโยบายฉบับนี้โดยการอ้างอิง) จะควบคุมและบังคับใช้กับการเก็บรวบรวมประมวลผลใช้เปิดเผยส่งหรือโอนและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านโดย OMRON

 

By indicating your acceptance to the Policy (whether by clicking on an “I Accept” button or any equivalent) you hereby accept and consent to the Policy.

โดยแสดงถึงการยอมรับของท่านต่อนโยบายฉบับนี้ (ไม่ว่าจะด้วยการกดปุ่ม “ข้าพเจ้ายอมรับ” หรือเทียบเท่า) ท่านได้ยอมรับและให้ความยินยอมต่อนโยบายฉบับนี้

DEFINITIONS คำจำกัดความ

 1. At all times, you agree that:

ตลอดเวลา ท่านยอมรับว่า

 1. The provision of any of your Personal Data and/or Sensitive Data is provided by you, or by a third party who has been duly authorised by you to disclose any of your Personal Data and/or Sensitive Data, to OMRON, and that such provision is on a voluntary basis.

ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษใดๆ ของท่านด้วยตนเองหรือโดยบุคคลที่สามซึ่งได้รับมอบอำนาจจากท่านอย่างถูกต้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษใดๆ ของท่านแก่ OMRON โดยเป็นการให้ด้วยความสมัครใจ

 1. You, or your authorised representative, have been notified of the purposes for which your Personal Data and/or Sensitive Data is collected, used, and/or disclosed.

ท่านหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจของท่านได้รับทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่าน

 1. You, or your authorised representative, have consented to the collection, use, and/or disclosure of your Personal Data and/or Sensitive Data for such purposes, or that such collection, use, and/or disclosure is permitted or required by the applicable data privacy laws and regulations.

ท่านหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจของท่านได้ยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่การเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 1. Omron may, without your consent, process your Personal Data where necessary (i) for the performance of contracts executed with you; (ii) for ensuring compliance with our legal obligations; or (iii) for our legitimate interests (or those of a third party), provided your interests and fundamental rights do not override those interests. In addition to the aforesaid necessity, Omron will process your Personal Data and/or Sensitive Data based on your consent.

OMRON อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อจำเป็นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อ (1) ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำกับท่าน (2) ให้มั่นใจได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา หรือ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่นอกเหนือไปจากความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น OMRON จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านตามความยินยอมของท่าน

Collection of Personal Data and/or Sensitive Data

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

 1. OMRON may collect the following data of yours, which could comprise Personal Data and/or Sensitive Data:

OMRON อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

 1. Your name, identification information, such as your identification number, contact information, such as your address, email address, telephone number, business contact information, nationality, gender, date of birth, marital status, product use behaviours, photographs, and other audio-visual information, employment information, and financial information such as credit card numbers, debit card numbers, or bank account information.

ชื่อ ข้อมูลระบุตัวตนของท่าน เช่น หมายเลขประจำตัว ข้อมูลติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ สัญชาติ เพศ วันเกิด สถานภาพการสมรส พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายและข้อมูลภาพและเสียงอื่นๆข้อมูลการจ้างงานและข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร

 1. Details of your visits to the Website and the areas or resources that you access, including date, data and time, pages viewed, response time and interaction with the Website.

รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านและพื้นที่หรือแหล่งข้อมูลที่ท่านเข้าถึง รวมถึง วันที่ ข้อมูลและเวลา หน้าเว็บที่ดู เวลาที่ตอบสนอง และการโต้ตอบกับเว็บไซต์

 1. Technical information about your device, including where available your IP address, operating system and browser type.

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านรวมถึงที่อยู่ไอพี (IP) ระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์ของท่าน

 1. OMRON may collect such data by a variety of methods and sources, including but not limited to the following:

OMRON อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการและแหล่งที่มาที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการและแหล่งที่มา ดังต่อไปนี้

 1. OMRON may collect such Personal Data and/or Sensitive Data provided through the Website, the Social Media Sites, or telephone, fax, e-mail, or in person.  

OMRON อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย หรือโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือด้วยตัวของท่านเอง

 1. This includes Personal Data and/or Sensitive Data provided to OMRON at any time, including but not limited to, the following occasions:

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษที่มอบให้กับ OMRON ในเวลาใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในโอกาส ดังต่อไปนี้

 1. When you make an appointment, make an enquiry, or report a problem or issue to OMRON;

เมื่อท่านนัดหมายสอบถามข้อมูลหรือรายงานปัญหาหรือประเด็นที่สงสัยต่อ OMRON

 1. When you attend at OMRON’s offices and register in the visitor log-book;

เมื่อท่านเข้ามายังสำนักงานของ OMRON และลงทะเบียนในสมุดบันทึกผู้มาเยี่ยม

 1. When you participate in conferences, campaigns, seminars, competitions, offers, programs, promotions, that are sponsored, organised, and/or managed by OMRON or its service providers; OMRON;

เมื่อท่านเข้าร่วมในการประชุม แคมเปญ สัมมนา การแข่งขัน ข้อเสนอ โปรแกรม โปรโมชันที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินการและ/หรือจัดการโดย OMRON หรือผู้ให้บริการของเรา

 1. When you purchase or subscribe for OMRON’s products or services;

เมื่อท่านซื้อหรือสั่งจองผลิตภัณฑ์หรือบริการของ OMRON

 1. When you post material on the Website, and/or OMRON’s Social Media Sites;

เมื่อท่านโพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์และ/หรือโซเชียลมีเดียของ OMRON

 1. When you create an account, register a warranty, or make a service-related appointment on or through the Website;

เมื่อท่านสร้างบัญชีลงทะเบียนการรับประกันหรือนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการผ่านทางเว็บไซต์

 1. When you register for OMRON’s trainings or seminars;

เมื่อท่านลงทะเบียนสำหรับฝึกอบรมหรือสัมมนาของ OMRON

 1. When you register your membership for OMRON’s newsletters; or

เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวของ OMRON หรือ

 1. When you interact with OMRON’s customer-facing employees, such as our customer service officers, our marketing and sales representatives and agents.

เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของ OMRON เช่น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตัวแทนฝ่ายการตลาดและการขาย และผู้แทนของเรา

 1. You are not obliged to provide your Personal Data to OMRON. However, it would not be possible for us to provide our goods and/or services to you, and/or achieve the purposes listed in section 2(6) below, if you do not provide us with a required minimum.

ท่านไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ OMRON อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ท่าน และ/หรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2(6) ด้านล่างได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นแก่เรา

Use of Personal Data and/or Sensitive Data

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

 1. OMRON may use Personal Data and/or Sensitive Data for any of the following purposes:

OMRON อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. To carry out obligations arising from any contracts entered into between you and us, including but not limited to notifying you about changes to our service or products, delivering samples, premiums, products and services.

เพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา การจัดส่งตัวอย่าง ของรางวัล ผลิตภัณฑ์ และบริการ

 1. To verify your identity.

เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

 1. To manage your relationship with us.

เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับเรา

 1. To respond to, handle, and process your queries, feedback, applications, suggestions, complaints or comments.

เพื่อตอบสนอง จัดการ และประมวลผลข้อสงสัย ผลตอบรับ การสมัคร ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นของท่าน

 1. To process payment or credit transactions.

เพื่อประมวลผลการชำระเงินหรือการทำธุรกรรมเครดิต

 1. To ensure that content from the Website is presented in the most effective manner for you and for your device, such as by developing, personalizing, and providing advertising and experience tailored to your interest.

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เนื้อหาจากเว็บไซต์ได้รับการนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านและสำหรับอุปกรณ์ของท่าน เช่น โดยการพัฒนาการปรับแต่งส่วนบุคคลและการจัดหาโฆษณาและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

 1. To carry out web analytics.

เพื่อดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์ (Web Analytics)

 1. To provide you with marketing, promotional, or advertising information on our products or services, including but not limited to notifying you of our marketing events, initiatives, and promotions, sending promotional messages, newsletters, e-mails, and text messages, and conducting product surveys, and recruiting product testers, allowing you to participate or enroll in interactive features, contest, programs or offers.

เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขายหรือโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่ท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมทางการตลาด โครงการใหม่ และโปรโมชัน และการส่งข้อความ จดหมายข่าว อีเมล และข้อความสั้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย และการจัดสำรวจผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสรรหาผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ และการให้ท่านได้เข้าร่วมหรือสมัครใช้คุณสมบัติการสื่อสารซึ่งกันและกัน การประกวด โครงการ หรือข้อเสนอต่างๆ

 1. To carry out remarketing services, including the use of Google's 'Customer Match' and Facebook's 'Custom Audience' to display ads.

เพื่อให้บริการการทำการตลาดซ้ำไปยังกลุ่มเป้าหมายเดิม (Remarketing) รวมถึงการใช้ Customer Match ของ Google และ Custom Audience ของ Facebook เพื่อแสดงโฆษณา

 1. To carry out research, planning and statistical analysis.

เพื่อดำเนินการวิจัย การวางแผน และการวิเคราะห์ทางสถิติ

 1. To carry out accounting, risk management, compliance and record keeping purposes.

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ด้านบัญชีการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเก็บบันทึก

 1. For any other legitimate business purposes.

เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด

 1. Any other purposes for which you have provided your Personal Data and/or Sensitive Data.

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดในการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

 1. To ensure compliance with company policies, regulatory obligations and applicable laws and regulations or to assist in law enforcement and investigations conducted by any governmental and/or regulatory authority.

เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ภาระหน้าที่ตามกฎระเบียบและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ

Disclosure of Personal Data and/or Sensitive Data

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

 1. OMRON may disclose your Personal Data and/or Sensitive Data within OMRON (as defined above), or to any of its Related Companies outside of the Asia Pacific region for any of the purposes set out in the Policy.

OMRON อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านภายใน OMRON (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) หรือเปิดเผยให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องของเราซึ่งตั้งอยู่นอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

 1. OMRON may also disclose your Personal Data and/or Sensitive Data to any of the following parties for any of the purposes set out in the Policy:

OMRON ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านให้แก่คู่สัญญา ดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

 1. Our authorised third-party service providers, agents, and other organisations, engaged to perform any of the functions set out under section 2(6) above.

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน และองค์กรอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากเราซึ่งเราว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อ 2(6) ข้างต้น

 1. Our authorised third-party service providers, agents, and other organisations, engaged to perform any of the functions related to information technology, financial, legal, operational, and logistics, services including but not limited to, fulfilling product and service requests, and customer services, website or application building or hosting services, data processing, payment services.

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน และองค์กรอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากเราซึ่งเราว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน กฎหมาย การจัดการและโลจิสติก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อตอบสนองต่อคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการบริการลูกค้า บริการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือบริการโฮสติ้ง การประมวลผลข้อมูล บริการการชำระเงิน

 1. Our business partners and associates, including but not limited to our commercial partners, training academies, centers, or any educational institutes or accreditation bodies.

คู่ค้าทางธุรกิจและพันธมิตรของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่ค้าทางการค้า สถาบันฝึกอบรม ศูนย์ หรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองใดๆ

 1. Our external consultants and professional advisers.

ที่ปรึกษาภายนอกและผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพของเรา

 1. Any other parties which OMRON deems necessary for the purposes detailed above.

คู่สัญญาอื่นใดที่ OMRON ถือว่าจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดข้างต้น

 1. OMRON may also disclose your Personal Data and/or Sensitive Data to the following third parties in the event of the following:

OMRON ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. In the event that we sell or buy any business or assets, in which case we may disclose your personal data to the prospective seller or buyer of such business or assets.

ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้จะขายหรือจะซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว

 1. In the event that OMRON or substantially all of its assets are acquired by a third party, in which case personal data held by it about its customers will be one of the transferred assets.

ในกรณีที่บุคคลที่สามเข้าซื้อ OMRON หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเราซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าที่เราถือครองจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอน

 1. To protect and defend the rights and property of OMRON (including enforcing our Terms and Conditions) and conduct investigations into possible breaches of applicable laws, and to protect against fraud and any technical or security vulnerabilities.  

เพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของ OMRON (รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา) และดำเนินการสอบสวนเหตุละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและช่องโหว่ทางเทคนิคหรือความปลอดภัยใดๆ

 1. In the event that OMRON is under a duty to disclose or transfer your Personal Data and/or Sensitive Data in order to comply with any legal obligation or meet enforceable requests from the authorities whether within or outside Singapore. 

ในกรณีที่ OMRON มีหน้าที่เปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือเป็นไปตามคำขอที่มีผลบังคับใช้จากหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์ก็ตาม

COOKIES คุกกี้

 1. The Website uses cookies to distinguish you from other users of the Website. A cookie is a small file that is sent together with pages of the Website and stored by your web browser on the hard disk of your device. If a cookie has been stored, the information contained therein can be sent back to our servers during your next visit to the Website. This helps us to provide you with a good experience when you browse the Website and also allows us to improve it. We use a variety of cookies: (a) cookies that are categorised as “necessary” are stored on your browser and are essential for enabling basic functionalities of our website, (b) cookies that help us analyse how you use the Website, store your preferences, and provide the content and advertisements that are relevant to you.

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกท่านจากผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกส่งไปพร้อมกับหน้าเว็บไซต์ต่างๆ และจัดเก็บไว้โดยเว็บเบราว์เซอร์ของท่านบนฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์ของท่าน หากมีการจัดเก็บคุกกี้ ข้อมูลที่มีอยู่จะสามารถส่งกลับมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเซ้บไซต์ครั้งต่อไปได้ สิ่งนี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ท่านได้เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้ เราใช้คุกกี้หลายประเภท: (ก) คุกกี้ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ “จำเป็น” จะจัดเก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของท่าน และจำเป็นสำหรับการเปิดใช้การทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ของเรา (ข) คุกกี้ที่ช่วยเราวิเคราะห์วิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ จัดเก็บการตั้งค่าของท่าน และจัดหาเนื้อหาปละโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน

 1. Generally, by clicking “Accept All Cookies” you consent to the placement of all cookies.

โดยทั่วไปแล้ว การกด “ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด” แสดงว่าท่านยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด

 1. You can adjust your cookie preferences through the settings of your web browser.  Please note that this may affect your browsing experience. In respect of https://www.omronhealthcare-ap.com/sg and https://shop.omronhealthcare-ap.com, you will be given the option to enable or disable some or all of the cookies we use. Again, please note that this may affect your browsing experience.

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของท่านผ่านการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน ในส่วนของ https://www.omronhealthcare-ap.com/sg และ https://shop.omronhealthcare-ap.com ท่านจะได้รับตัวเลือกให้เปิดหรือปิดการใช้งานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคุกกี้ที่เราใช้ ย้ำอีกครั้ง โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน

SOCIAL MEDIA BUTTONS AND THIRD-PARTY WEBSITES ปุ่มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 1. On the Website, buttons are included to promote ("like") or share ("tweet") websites on social networks. These buttons function by means of programming code of these social networks. If these buttons are used, third party cookies are stored on your device.

บนเว็บไซต์มีปุ่มต่างๆ เพื่อโปรโมต (“ถูกใจ”) หรือแบ่งปัน (“ทวีต”) เว็บไซต์บนเครือข่ายโซเชียล ปุ่มเหล่านี้ทำงานโดยใช้รหัสการเขียนโปรแกรมของเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้ หากใช้ปุ่มเหล่านี้ คุกกี้บุคคลที่สามจะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

 1. OMRON is not responsible for personal data protection policies, content or protection of your personal data on any third party website linked to the Website. Please read the privacy statements of such websites to understand how they process your personal data. 

OMRON จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหา หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ACTIVATION, DEACTIVATION, AND DELETION OF COOKIES การเปิดใช้งาน การปิดใช้งาน และการลบคุกกี้

More information with regard to activation, deactivation and deletion of cookies can be found in the instructions via the help-functionality of your web browser.

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน การปิดใช้งานและการลบคุกกี้ได้ในคำแนะนำผ่านฟังก์ชันช่วยเหลือของเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

PROTECTION OF PERSONAL DATA AND/OR SENSITIVE DATA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

 1. To safeguard your personal data from unauthorised access, collection, use, disclosure, copying, modification, disposal or similar risks, we have introduced appropriate administrative, physical and technical measures to secure all storage and transmission of Personal Data and/or Sensitive Data by OMRON, and disclosing Personal Data and/or Sensitive Data both internally and to our authorised third party service providers, agents, and other organisations in the manner set out in the Policy.

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย คัดลอก แก้ไข กำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้เพิ่มการบริหารจัดการ มาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการจัดเก็บและการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษทั้งหมดโดย OMRON และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษทั้งภายในและต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทนและองค์กรอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตของเราในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

 1. You should be aware, however, that no method of transmission over the Internet or method of electronic storage is completely secure. While security cannot be guaranteed, OMRON strives to protect the security of your information and are reviewing and enhancing our information security measures on a regular basis.

ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ ทว่า OMRON มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของท่านและตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเราอยู่เป็นประจำ

 1. Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access any parts of the Website, you are responsible for keeping this password confidential.  If your password is lost or compromised for any reason, you are responsible to change your password.

ในกรณีที่เรามอบรหัสผ่านให้แก่ท่าน (หรือตามที่ท่านได้เลือก) ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ หากรหัสผ่านของท่านสูญหายหรือมีความเสี่ยงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ท่านต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน

TRANSFER OF PERSONAL DATA AND/OR SENSITIVE DATA OUTSIDE OF COLLECTING COUNTRY / COUNTRY OF RESIDENCE การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษไปนอกประเทศที่เก็บรวบรวม/ประเทศที่ท่านพำนัก

 1. All the Personal Data and/or Sensitive Data you provide us will be held in a database or servers maintained by OMRON, OMRON’s Related Companies outside of the Asia Pacific region, or OMRON’s authorised third party service providers. These databases or servers may be located in Singapore, Japan, or elsewhere, depending on operational requirements. In respect of Personal Data and/or Sensitive Data which are transferred outside of the collecting jurisdiction, OMRON shall use its commercially reasonable efforts to ensure that your Personal Data and/or Sensitive Data receives a standard of protection comparable to that imposed by applicable laws and regulations on such Personal Data and/or Sensitive Data.

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่เราไว้ในฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการดูแลโดย OMRON บริษัทที่เกี่ยวข้องของ OMRON ซึ่งตั้งอยู่นอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับมอบอำนาจจาก OMRON ฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น หรือที่อื่นใดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษไปนอกเขตอำนาจศาลของพื้นที่ที่เก็บรวบรวม OMRON ต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านได้รับการคุ้มครองที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษดังกล่าว

 1. To the extent required under the applicable laws or regulations, your Personal Data and/or Sensitive Data, or a copy, will be held in databases or servers in your country of residence.

ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านหรือสำเนาจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ในประเทศที่ท่านพำนัก

RETENTION OF PERSONAL DATA AND/OR SENSITIVE DATA การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

 1. OMRON will retain your Personal Data and/or Sensitive Information:

OMRON จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่าน

 1. For as long as it is necessary to fulfil the purposes for which it was collected and/or used; or

นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ หรือ

 1. For as long as it is reasonably necessary for legal or business reasons,

นานเท่าที่จำเป็นตามเหตุผลทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

Provided always that such retention is as required or permitted by the applicable laws and regulations.

โดยมีเงื่อนไขตลอดเวลาว่าการเก็บรักษาดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาต

YOUR OBLIGATIONS AND RIGHTS IN RELATION TO ACCESS, CORRECTION, AND ACCURACY OF PERSONAL DATA AND/OR SENSITIVE DATA หน้าที่และสิทธิของท่านในการเข้าถึงแก้ไขและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

 1. You are responsible for ensuring all Personal Data and/or Sensitive Data provided to us is accurate, complete and up to date.

ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษทั้งหมดที่ท่านให้แก่เรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

 1. If you wish to access, correct and supplement the Personal Data and/or Sensitive Data that OMRON holds about you or if you wish to make any inquiries or complaints in respect of your Personal Data and/or Sensitive Data, or register an objection in connection with your particular personal circumstances, please contact us by using the contact details in the Policy.

หากท่านประสงค์ที่จะเข้าถึง แก้ไขให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเกี่ยวกับท่านที่ OMRON เก็บไว้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่าน หรือลงทะเบียนคัดค้านเนื่องจากสถานการณ์ส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

 1. Subject to any exceptions under the applicable laws and regulations, OMRON will honor your request or objection, or inform you as to whether and, if so, to what extent it is complying therewith within 21 days or such other time as is reasonable after we receive such request or objection.

ตามข้อยกเว้นใดๆ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง OMRON จะเคารพคำร้องขอ หรือคำคัดค้านของท่าน หรือแจ้งให้ท่านทราบว่าจะเป็นไปตามข้อยกเว้นหรือไม่ และหากเป็นไปตามข้อยกเว้นดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงขอบเขตตามที่ได้รับยกเว้นภายใน 21 วันหรือระยะเวลาอื่นตามสมควรหลังจากที่เราได้รับคำร้องขอหรือคำคัดค้านดังกล่าว

 1. OMRON reserves the right to impose a reasonable fee for any request made under this Section 9 except where prohibited under applicable laws and regulations.

OMRONขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการร้องขอที่กระทำภายใต้ข้อ 9 นี้ เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องห้ามไว้

 1. To prevent misuse and meet your request or objection we might ask you to adequately identify yourself and/or provide other information that enables us to locate your Personal Data and/or Sensitive Data. If you request access to Personal Data and/or Sensitive Data linked to a cookie, you must send us a copy of the relevant cookie, which can be found via your web browser preferences.

เพื่อป้องกันการใช้งานในทางมิชอบและตอบสนองต่อคำร้องขอหรือการคัดค้านของท่าน เราอาจขอให้ท่านระบุตัวตนของท่านอย่างเพียงพอและ/หรือให้ข้อมูลอื่นที่ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านได้ หากท่านร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษซึ่งเชื่อมโยงกับคุกกี้ ท่านต้องส่งสำเนาคุกกี้ที่เกี่ยวข้องให้กับเรา โดยท่านสามารถค้นหาได้จากการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

 1. If you wish to withdraw your consent to, or limit, the collection, use and/or disclosure of your Personal Data and/or Sensitive Data, please contact us by using the contact details set out in the Policy. Please note that if you withdraw your consent to, or limit, the collection, use, and/or disclosure of your Personal Data and/or Sensitive Data, we may require reasonable time (depending on the complexity of the request and its impact on our relationship with you) for your request to be processed and for us to notify you of the consequences of us acceding to the same, including any legal consequences which may affect your rights and liabilities to us. In general, we shall seek to process your request within a reasonable period of receiving it. Please note that depending on the nature and scope of your request, we may not be in a position to continue providing our products and/or services to you and we shall, in such circumstances, notify you before completing the processing of your request.

หากท่านประสงค์ที่จะถอนความยินยอมของท่านหรือจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่าน กรุณาติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โปรดทราบว่า หากท่านถอนความยินยอมของท่านหรือจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่าน เราอาจจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำร้องขอและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับท่าน) เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และเพื่อให้เราได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลลัพธ์ตามที่เราได้ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ รวมถึงผลทางกฎหมายที่อาจกระทบต่อสิทธิและความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อเรา โดยปกติแล้ว เราย่อมพยายามที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับคำร้องขอ โปรดทราบว่า เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ท่านต่อไปได้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของคำร้องขอของท่าน และในกรณีเช่นนี้ เราต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะดำเนินการประมวลผลคำร้องขอของท่านจนเสร็จสมบูรณ์

 1. In relation to any request to withdraw your consent to receive advertising, marketing, or promotional newsletters from OMRON, you may do so by clicking on the “unsubscribe” link which is embedded in the newsletter.  Please note that if you unsubscribe, we may still send you service-related emails, such as product purchase receipts.  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอใดๆ ที่ขอถอนความยินยอมของท่านในการรับจดหมายข่าวโฆษณา การตลาดหรือการส่งเสริมการขายจาก OMRON ท่านอาจทำได้โดยการกดลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” ซึ่งแสดงอยู่ในจดหมายข่าว โปรดทราบว่าหากท่านยกเลิกการสมัคร เราอาจยังส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับบริการให้แก่ท่าน เช่น ใบเสร็จรับเงินการซื้อผลิตภัณฑ์

 1. If you wish to erase, destroy, or obtain your Personal Data and/or Sensitive Data in any portable format and request OMRON to send or transfer the Personal Data and/or Sensitive Data to the designated third parties, please contact us by using the contact details set out in the Policy.

หากท่านประสงค์ที่จะลบ ทำลาย หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของท่านในรูปแบบที่สามารถพกพาได้ และร้องขอให้ OMRON ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษไปยังบุคคลที่สามที่กำหนด กรุณาติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

PERSONAL DATA FROM MINORS AND OTHER INDIVIDUALS ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์และบุคคลอื่น

 1. OMRON does not knowingly collect Personal Data and/or Sensitive Data from individuals under defined as a minor by the applicable laws and regulations on age (“Minor”). As a parent or legal guardian, please do not allow a Minor under your care to submit his/her Personal Data and/or Sensitive Data to us. In the event that such Personal Data and/or Sensitive Data is provided to us, the Minor’s parent or legal guardian shall accept and consent or be deemed to accept or consent to the Policy.

OMRON ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษจากบุคคลที่กฎหมายและข้อบังคับด้านอายุที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ว่าเป็นผู้เยาว์ (“ผู้เยาว์”) ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของเขา/เธอให้กับเรา พ่อแม่หรือผู้ปกครองจามกฎหมายของผู้เยาว์ต้องยอมรับและยินยอมหรือถือว่ายอมรับหรือยินยอมต่อนโยบายฉบับนี้

 1. If you provide Personal Data and/or Sensitive Data relating to other individuals, including but not limited to your spouse, family members, friends, you represent and warrant that you are authorised to provide such individuals’ Personal Data and/or Sensitive Data to OMRON and you have obtained their acceptance and consent to the Policy.

ในกรณีที้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว เพื่อนของท่าน ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านได้รับมอบอำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษของบุคคลดังกล่าวแก่ OMRON และท่านได้รับการยอมรับและความยินยอมของพวกเขาต่อนโยบายฉบับนี้แล้ว

CHANGES TO THE POLICY การปรับปรุงนโยบาย

 1. OMRON may revise the Policy at any time, in its sole and absolute discretion, without any prior notice, and such revised Policy shall be effective as on the date published.

OMRON อาจแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้นโยบายฉบับแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ณ วันที่เผยแพร่

 1. You agree or shall be deemed to agree to be bound by the revised Policy by continuing to access any part of the Website, continuing to access any part of the Social Media Sites, or by interacting with us by telephone, fax, email, or in person.

ท่านตกลงหรือให้ถือว่าตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายฉบับแก้ไขโดยการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ต่อไป การเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย หรือโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลหรือด้วยตัวของท่านเอง

 1. You may refer to the date on which the Policy was last revised to determine if any revision has taken place.

ท่านอาจอ้างอิงตามวันที่ที่มีการแก้ไขนโยบายครั้งล่าสุดเพื่อพิจารณาว่า มีการแก้ไขนโยบายฉบับนี้หรือไม่

CONTACT ช่องทางติดต่อ

Questions, complaints, or comments arising out of this Policy or requests to access, correct, or withdraw your personal information should be addressed to:

ท่านสามารถส่งคำถาม คำร้องเรียน หรือความคิดเห็นต่อนโยบายฉบับนี้ หรือคำร้องขอในการเข้าถึง แก้ไข หรือถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่
 

Designation: The Personal Data Protection Officer

ผู้ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Email: 
อีเมล:
pdp-omcp@omron.com

Address: 
ที่อยู่:

Omron Electronics Co Ltd/ Omron Electronic Components Co Ltd/ Omron Healthcare (Thailand) Co Ltd Rasa Tower 2, 16th Floor, 555 Phaholyothin Road, Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Telephone No.:
หมายเลขโทรศัพท์:
+662 942 6700

LANGUAGE ภาษา

This Policy is written in English and in Thai. In the event of any conflict between the English version and the Thai version of this Policy, the English version shall prevail.

นโยบายฉบับนี้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทยของนโยบายฉบับนี้ ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้

Last updated: The Policy was last updated on 1 April 2024

ปรับปรุงล่าสุด: นโยบายฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567