การยอมรับและการให้ความยินยอม

ออมรอนใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.

ปิด
Healthcare Asia Pacific
ทั้งหมดเพื่อการดูแลสุขภาพ
หน้าหลัก > ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

การเข้าถึงเว็บไซต์

บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ สิงคโปร์ จำกัด และบริษัทในเครือภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นเอเชียตะวันออก ("เรา" หรือ "ออมรอน") ประสงค์แจ้งให้คุณทราบโดยเอกสารฉบับนี้ (พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่อ้างถึง) เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของออมรอน ("เว็บไซต์") ไม่ว่าในฐานะผู้เข้าชมทั่วไปหรือผู้ใช้งานที่มีการลงทะเบียน "คุณ" ต้องหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ใช้งานเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้บ่งชี้ว่า คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หากไม่ตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดงดใช้งานเว็บไซต์

อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว และเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการที่จัดให้บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ดูด้านล่าง) เราจะไม่ต้องรับผิดชอบหากเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามในเวลาใดก็ตามหรือในช่วงใดก็ตาม

เราอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับเราเป็นครั้งคราว

หากคุณเลือกหรือได้รับรหัสยืนยันตัวตน รหัสผ่านของผู้ใช้งาน หรือข้อมูลใดก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลที่สามทราบ เรามีสิทธิปิดการใช้งานรหัสยืนยันตัวตน หรือรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ไม่ว่าที่คุณเลือกรับหรือได้รับจากเราได้ทุกเมื่อ หากเราเห็นว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นผู้ครอบครองหรือผู้ได้รับใบอนุญาตสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในเว็บไซต์ และในเอกสารที่ตีพิมพ์ ผลงานเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ทั่วโลก โดยสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งปวง

คุณต้องไม่ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเราโดยเด็ดขาด

เราอาจสั่งพิมพ์สำเนาและดาวน์โหลดข้อความตัดตอนต่างๆ ในหน้าใดก็ตามจากเว็บไซต์ได้เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส่วนตัวเท่านั้น และอาจขอให้ผู้อื่นในองค์กรให้ความสนใจกับเนื้อหาที่โพสต์ในเว็บไซต์

คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ในสำเนากระดาษหรือดิจิตอลที่สั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดมาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม และต้องไม่ใช่ภาพประกอบ รูปถ่าย วิดีโอ หรือไฟล์เสียง หรือกราฟิกใดก็ตามแยกต่างหากจากข้อความประกอบ

ต้องรับทราบสถานะของเรา (และผู้ให้การสนับสนุนใดๆ ที่ระบุไว้) ในฐานะผู้จัดทำเนื้อหาในเว็บไซต์ตลอดเวลา

ความเชื่อถือของข้อมูลที่แสดงไว้

เนื้อหาที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ไม่ได้เจตนาให้เป็นคำแนะนำใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำแนะนำทางการแพทย์ หรือเพื่อจุดประสงค์ในการวินิจฉัยโรคที่สามารถเชื่อถือได้ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องรับผิดและรับผิดชอบทั้งปวงอันเกิดจากการเชื่อถือเนื้อหาดังกล่าว

ออมรอนไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการแพทย์และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ใช้แทนการรักษาโรคหรือคำแนะนำของผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรม

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์เป็นประจำ

เรามีเป้าหมายปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาได้ทุกเมื่อ หากมีความจำเป็น เราอาจระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือปิดเว็บไซต์โดยไม่มีกำหนดได้ เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์อาจล้าสมัยในเวลาที่เข้าชม และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว

ความรับผิดของเรา

เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์จัดให้โดยไม่มีการรับรอง เงื่อนไข หรือการรับประกันใดๆ ในความถูกต้อง เรา พร้อมด้วยสมาชิกของกลุ่มบริษัท และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเราขอยกเว้นโดยชัดแจ้งดังต่อไปนี้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
 
 • เงื่อนไข การรับประกัน และข้อกำหนดอื่นใดทั้งปวงที่อาจระบุไว้โดยนัยเป็นประการอื่น
 • ความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือที่เกิดขึ้นใดๆ กับผู้ใช้งานรายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือการใช้งาน ความไม่สามารถใช้งาน หรือผลของการใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาใดๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 • การสูญเสียรายได้หรือรายรับ
 • การสูญเสียธุรกิจ
 • การสูญเสียกำไรหรือสัญญาต่างๆ
 • การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้
 • การสูญเสียข้อมูล
 • การสูญเสียค่าความนิยม
 • การบริหารงานหรือเวลาทำงานที่สูญเสียไป
 • การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่ว่าจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การผิดสัญญา หรือประการอื่น แม้ว่าจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ก็ตาม

ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อความรับผิดของเราที่มิอาจละเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และทำให้ออมรอนพ้นจากความรับผิด การสูญเสีย ข้อเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสมควรอันเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา โดยการใช้งานเว็บไซต์นั้น คุณให้ความยินยอมสำหรับการใช้งานข้อมูลดังกล่าว และรับประกันว่า ข้อมูลทั้งปวงที่มอบให้นั้นถูกต้อง

ผลตอบรับ

ข้อมูล ความเห็น หรือเนื้อหาใดก็ตามที่คุณได้โพสต์หรือส่งผ่านเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบรับ เช่น คำถาม ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นๆ ("ผลตอบรับ") ต้องถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ออมรอนต้องไม่มีภาระผูกพันไม่ว่าประเภทใดก็ตามในผลตอบรับดังกล่าว และต้องมีสามารถทำซ้ำ ใช้งาน เปิดเผย จัดแสดง แสดง เปลี่ยนแปลง สร้างงานต่อยอดได้โดยเสรี และเผยแพร่ผลตอบรับให้กับผู้อื่นได้โดยไม่มีข้อจำกัด

นอกจากนี้ ออมรอนต้องสามารถใช้งานความคิด แนวคิด ความรู้และทักษะหรือเทคนิคต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในผลตอบรับดังกล่าวได้โดยเสรีเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของผลตอบรับดังกล่าว ไม่อนุญาตให้คุณโพสต์หรือส่งต่อผลตอบรับใดๆ ในหรือจากเว็บไซต์นี้
 
 • อันเป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย ปลุกปั่น ก้าวร้าว ภนาพลามกอนาจาร ดูถูกเหยียดหยาม การยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ เลือกปฏิบัติ คุกคาม สร้างความอับอาย สร้างความเดือดดาล สบประสาท ทำลายความไว้วางใจ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือในลักษณะที่อาจสร้างรำคาญหรือความไม่สะดวกใดๆ
 • ที่คุณไม่ได้รับใบอนุญาตและ/หรือการอนุญาตทั้งปวง หรือ
 • ที่ถือเป็นหรือส่งเสริมการกระทำที่อาจถือเป็นความผิดทางอาญา ความรับผิดทางแพ่ง หรือประการอื่นที่ขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ ในประเทศอื่นใดในโลก

ไวรัส การเจาะระบบ และการกระทำผิดอื่นๆ

คุณต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ในทางมิชอบโดยแพร่ไวรัส โทรจัน วอร์ม ระเบิดเวลา หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ประสงค์ร้ายหรือสร้างอันตรายทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ใดก็ตาม คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ผ่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย

เราไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย ไวรัส หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีที่อาจโจมตีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือหรือเนื้อหาอื่นที่มีกรรมสิทธิ์อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ไว้ของคุณ หรือในเว็บไซต์ใดก็ตามที่เชื่อมโยงถึงกัน

การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์

คุณอาจเชื่อมโยงหน้าหลักของเราได้โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องกระทำในลักษณะที่เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือหาประโยชน์จากการกระทำนั้น แต่ต้องไม่สร้างลิงค์ในเชิงที่เป็นการเสนอแนะการสร้างสัมพันธ์ การอนุมัติ หรือการรับรองทุกรูปแบบในส่วนของเราซึ่งไม่มีอยู่จริง

คุณต้องไม่สร้างลิงค์จากเว็บไซต์ใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นของคุณเอง

ต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปประกอบกับเว็บไซต์อื่นใดและต้องไม่สร้างลิงค์เชื่อมโยงมายังส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นอกเหนือจากหน้าหลัก เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตเชื่อมโยงเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากต้องการใช้งานเนื้อหาใดก็ตามในเว็บไซต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณายื่นคำร้องมาที่ ohs_feedback@ap.omron.com.

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น

กรณีที่เว็บไซต์มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่นที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม ลิงค์เหล่านี้จัดหาให้เพื่อเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น เราไม่มีการควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น และไม่ต้องรับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานของเรา

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยแก้ไขเนื้อหาในหน้านี้ คุณต้องตรวจสอบเนื้อหาในหน้านี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการแก้ไขใดๆ ก็ตามที่เราได้ดำเนินการ ข้อกำหนดบางข้อที่อยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดหรือประกาศที่ตีพิมพ์ในส่วนอื่นของเว็บไซต์

การบังคับใช้ การตีความ ฯลฯ

ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องบังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย สำหรับการกระทำหรือข้อพิพาทใดก็ตาม ทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อเขตอำนาจตามกฎหมายเฉพาะและสถานที่พิจารณาในศาลยุติธรรมในประเทศสิงคโปร์ ไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ในเขตอำนาจใดก็ตามที่ไม่สามารถใช้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงเหล่านี้ รวมถึงวรรคนี้ แม้ว่าจะระบุไว้ก่อนหน้านี้ก็ตาม ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องสามารถแยกส่วนได้และตีความตามขอบเขตที่สามารถบังคับใช้ได้โดยคำนึงถึงเจตจำนงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายหากศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเห็นว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยสิ้นเชิง

รายละเอียดการติดต่อ

หากมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ หรือหากมีข้อสงสัย ความเห็น และคำร้องใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน กรุณาติดต่อเราได้ทางอีเมล: ohs_feedback@ap.omron.com หรือผ่านทางไปรษณีย์โดยส่งมาที่: บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ สิงคโปร์ จำกัด ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร เลขที่ 438A ถนนอเล็กซานดรา #05-05/08 อเล็กซานดรา เทคโนปาร์ค ประเทศสิงคโปร์ 119967

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา