Xác nhận và lời cảm ơn

Omron sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với Chính sách Cookie và Bảo mật.

Đóng
Healthcare Asia Pacific
Trang chủ > Chính sách bảo mật và cookie

Chính sách bảo mật và cookie

Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie (“Chính sách”)

OMRON Châu Á Thái Bình Dương Pte. Ltd. và các Công ty có liên quan (được định nghĩa bên dưới) trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm khu vực Đông Á) (“chúng tôi” hoặc “OMRON”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn theo luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân .

Chính sách Cookie và Quyền riêng tư của OMRON này (“Chính sách”) (cùng với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập đến trong Chính sách này, được đưa vào Chính sách này bằng cách tham chiếu) sẽ chi phối và áp dụng cho việc thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn bởi OMRON.

Bằng cách thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với Chính sách (cho dù bằng cách nhấp vào nút “Tôi chấp nhận” hoặc bất kỳ nút nào tương đương), truy cập vào bất kỳ phần nào của bất kỳ trang web nào do OMRON sở hữu, quản lý hoặc kiểm soát (“Trang web”), truy cập vào bất kỳ trang web truyền thông xã hội nào sở hữu, được quản lý hoặc kiểm soát bởi OMRON (“Trang web truyền thông xã hội”) hoặc tương tác với OMRON qua điện thoại, fax, email hoặc trực tiếp), bạn chấp nhận và đồng ý với Chính sách.

Định nghĩa

Trong Chính sách, các định nghĩa sau đã được thông qua:

“Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một cá nhân có thể được xác định (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập.

“Dữ liệu nhạy cảm” có nghĩa là dữ liệu hoặc ý kiến ​​(cũng có thể là Dữ liệu cá nhân) về (a) nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc của một cá nhân; (b) ý kiến ​​chính trị; (c) thành viên của một hiệp hội chính trị; (d) tín ngưỡng hoặc liên kết tôn giáo; (e) niềm tin triết học; (f) thành viên của một hiệp hội nghề nghiệp hoặc thương mại; (g) thành viên của công đoàn; (h) khuynh hướng hoặc thực hành tình dục; (i) tiền án; (j) thông tin sức khỏe về một cá nhân; (k) thông tin di truyền về một cá nhân mà không phải là thông tin sức khỏe; (l) thông tin sinh trắc học được sử dụng cho mục đích xác minh sinh trắc học tự động hoặc nhận dạng sinh trắc học; hoặc (m) thông tin tài chính hoặc ngân hàng hoặc (mn) mẫu sinh trắc học.

“Các Công ty có Liên quan” có nghĩa là, đối với bất kỳ đơn vị nào, bất kỳ đơn vị nào khác, kiểm soát hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hoặc dưới sự kiểm soát trực tiếp hoặc thông thường với đơn vị đó. Theo mục đích của Chính sách này, một thực thể kiểm soát một đơn vị khác nếu đơn vị đó sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, quyền chỉ đạo hoặc gây ra sự chỉ đạo của việc quản lý và các chính sách của đơn vị được kiểm soát, cho dù thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay cách khác.

Thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân và / hoặc dữ liệu nhạy cảm

(1) Tại mọi thời điểm, bạn đồng ý rằng:

(a) Việc cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm nào của bạn được cung cấp bởi bạn hoặc bởi một bên thứ ba đã được bạn ủy quyền hợp lệ để tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm nào của bạn cho OMRON, và rằng quy định đó là trên cơ sở tự nguyện.

(b) Bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn đã được thông báo về các mục đích mà Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn được thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ.

(c) Bạn, hoặc đại diện được ủy quyền của bạn, đã đồng ý với việc thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn cho các mục đích đó, hoặc việc thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ đó được phép hoặc bắt buộc theo luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư của dữ liệu.

Thu thập dữ liệu cá nhân và / hoặc dữ liệu nhạy cảm

(2) OMRON có thể thu thập dữ liệu sau đây của bạn, có thể bao gồm Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm:

(a) Tên của bạn, thông tin nhận dạng, chẳng hạn như số nhận dạng, thông tin liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin liên hệ công việc, quốc tịch, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, hành vi sử dụng sản phẩm, ảnh, và thông tin nghe nhìn khác, thông tin việc làm và thông tin tài chính như số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

(b) Chi tiết về các lần bạn truy cập Trang web và các khu vực hoặc tài nguyên mà bạn truy cập, bao gồm ngày, dữ liệu và thời gian, các trang đã xem, thời gian phản hồi và tương tác với Trang web.

(c) Thông tin kỹ thuật về thiết bị của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn nếu có.

(3) OMRON có thể thu thập dữ liệu đó bằng nhiều phương pháp và nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

(a) OMRON có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm được cung cấp thông qua Trang web, Trang web Truyền thông Xã hội hoặc qua điện thoại, fax, e-mail hoặc trực tiếp.

(b) Điều này bao gồm Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm được cung cấp cho OMRON bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp sau:

(i) Khi bạn đặt lịch hẹn, đặt câu hỏi hoặc báo cáo vấn đề hoặc sự cố cho OMRON;

(ii) Khi bạn tham dự tại các văn phòng của OMRON và đăng ký vào sổ nhật ký khách truy cập;

(iii) Khi bạn tham gia vào các hội nghị, chiến dịch, hội thảo, cuộc thi, ưu đãi, chương trình, khuyến mại, được tài trợ, tổ chức và / hoặc quản lý bởi OMRON hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của OMRON; OMRON;

(iv) Khi bạn mua hoặc đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ của OMRON;

(v) Khi bạn đăng tài liệu trên Trang web và / hoặc các Trang web Truyền thông Xã hội của OMRON;

(vi) Khi bạn tạo tài khoản, đăng ký bảo hành, hoặc đặt lịch hẹn liên quan đến dịch vụ trên hoặc thông qua Trang web;

(vii) Khi bạn đăng ký các khóa đào tạo hoặc hội thảo của OMRON;

(viii) Khi bạn đăng ký thành viên của mình cho các bản tin của OMRON; hoặc

(ix) Khi bạn tương tác với các nhân viên hướng tới khách hàng của OMRON, chẳng hạn như nhân viên dịch vụ khách hàng, đại diện bán hàng và tiếp thị cũng như đại lý của chúng tôi.

(4) Bạn không bắt buộc phải cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho OMRON. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ của mình cho bạn và/hoặc đạt được các mục đích được liệt kê trong phần 2(5) bên dưới, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi mức tối thiểu bắt buộc.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm

(5) OMRON có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

(a) Thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, cung cấp hàng mẫu, phí bảo hiểm, sản phẩm và dịch vụ.

(b) Để xác minh danh tính của bạn.

(c) Để quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

(d) Để trả lời, xử lý và xử lý các truy vấn, phản hồi, ứng dụng, đề xuất, khiếu nại hoặc nhận xét của bạn.

(e) Để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc tín dụng.

(f) Để đảm bảo rằng nội dung từ Trang web được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho thiết bị của bạn, chẳng hạn như bằng cách phát triển, cá nhân hóa và cung cấp quảng cáo và trải nghiệm phù hợp với sở thích của bạn.

(g) Để thực hiện phân tích trang web.

(h) Cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị, khuyến mại hoặc quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thông báo cho bạn về các sự kiện tiếp thị, sáng kiến ​​và chương trình khuyến mãi của chúng tôi, gửi tin nhắn quảng cáo, bản tin, e-mail và tin nhắn văn bản và thực hiện các cuộc khảo sát sản phẩm và tuyển dụng người thử nghiệm sản phẩm, cho phép bạn tham gia hoặc đăng ký vào các tính năng tương tác, cuộc thi, chương trình hoặc ưu đãi.

(i) Để thực hiện các dịch vụ tiếp thị lại, bao gồm việc sử dụng 'Đối sánh khách hàng' của Google và 'Đối tượng tùy chỉnh' của Facebook để hiển thị quảng cáo.

(j) Thực hiện nghiên cứu, lập kế hoạch và phân tích thống kê.

(k) Thực hiện các mục đích kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ và lưu trữ hồ sơ.

(l) Cho bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào khác.

(m) Bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của mình.

(n) Để đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty, nghĩa vụ quy định cũng như các luật và quy định hiện hành hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra do bất kỳ tác giả chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào tiến hành

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm

(6) OMRON có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn trong OMRON (như được định nghĩa ở trên), hoặc cho bất kỳ Công ty Liên quan nào của họ bên ngoài khu vực Châu Á Thái Bình Dương vì bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách.

(7) OMRON cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn cho bất kỳ bên nào sau đây vì bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách:

(a) Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi, các đại lý và các tổ chức khác, được tham gia để thực hiện bất kỳ chức năng nào được nêu trong mục 2(5) ở trên.

(b) Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi, các đại lý và các tổ chức khác, tham gia thực hiện bất kỳ chức năng nào liên quan đến công nghệ thông tin, tài chính, pháp lý, vận hành và hậu cần, các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ, và dịch vụ khách hàng, xây dựng trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ thanh toán.

(c) Các đối tác kinh doanh và cộng sự của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đối tác thương mại, học viện đào tạo, trung tâm hoặc bất kỳ viện giáo dục hoặc cơ quan công nhận nào của chúng tôi.

(d) Các nhà tư vấn bên ngoài và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi.

(e) Bất kỳ bên nào khác mà OMRON cho là cần thiết cho các mục đích nêu trên.

(8) OMRON cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn cho các bên thứ ba sau đây trong trường hợp sau:

(a) Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó.

(b) Trong trường hợp OMRON hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của OMRON được bên thứ ba mua lại, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân do OMRON nắm giữ về khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

(c) Để bảo vệ và bảo vệ các quyền và tài sản của OMRON (bao gồm việc thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi) và tiến hành điều tra các hành vi vi phạm luật hiện hành có thể xảy ra và để bảo vệ chống lại gian lận và bất kỳ lỗ hổng kỹ thuật hoặc bảo mật nào.

(d) Trong trường hợp OMRON có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chuyển Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào hoặc đáp ứng các yêu cầu có thể thực thi từ các cơ quan có thẩm quyền cho dù ở trong hay ngoài Singapore.

Cookies

Trang web sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác của Trang web. Cookie là một tệp nhỏ được gửi cùng với các trang của Trang web và được trình duyệt web của bạn lưu trữ trên đĩa cứng của thiết bị. Nếu một cookie đã được lưu trữ, thông tin trong đó có thể được gửi trở lại máy chủ của chúng tôi trong lần truy cập Trang web tiếp theo của bạn. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt Trang web và cũng cho phép chúng tôi cải thiện nó. Chúng tôi sử dụng nhiều loại cookie: (a) cookie được phân loại là “cần thiết” được lưu trữ trên trình duyệt của bạn và cần thiết để kích hoạt các chức năng cơ bản của trang web của chúng tôi, (b) cookie giúp chúng tôi phân tích cách bạn sử dụng Trang web, lưu trữ và cung cấp nội dung và quảng cáo có liên quan đến bạn.

Nói chung, bằng cách nhấp vào “Chấp nhận Tất cả Cookie” hoặc tiếp tục sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc đặt tất cả cookie.

Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn cookie của mình thông qua cài đặt của trình duyệt web. Xin lưu ý rằng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn. Đối với https://www.omronhealthcare-ap.com/sg và https://shop.omronhealthcare-ap.com, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để bật hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie mà chúng tôi sử dụng. Một lần nữa, xin lưu ý rằng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn.

Các nút trên mạng xã hội và các trang web của bên thứ ba

(1) Trên Trang web, các nút được bao gồm để quảng bá ("thích") hoặc chia sẻ ("tweet") trang web trên mạng xã hội. Các nút này hoạt động nhờ mã lập trình của các mạng xã hội này. Nếu các nút này được sử dụng, cookie của bên thứ ba được lưu trữ trên thiết bị của bạn. (2) OMRON không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, nội dung hoặc việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trên bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Trang web. Vui lòng đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web đó để hiểu cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Kích hoạt, hủy kích hoạt và xóa cookie

Có thể tìm thấy thêm thông tin về kích hoạt, hủy kích hoạt và xóa cookie trong hướng dẫn thông qua chức năng trợ giúp của trình duyệt web của bạn.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và / hoặc dữ liệu nhạy cảm

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp để bảo mật tất cả việc lưu trữ và truyền Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu nhạy cảm bởi OMRON và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm cả trong nội bộ và cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi, các đại lý và các tổ chức khác theo cách được nêu trong Chính sách.

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là hoàn toàn an toàn. Mặc dù không thể đảm bảo an ninh, OMRON luôn cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của bạn và thường xuyên xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

Khi chúng tôi cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào bất kỳ phần nào của Trang web, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Nếu mật khẩu của bạn bị mất hoặc bị xâm phạm vì bất kỳ lý do gì, bạn có trách nhiệm thay đổi mật khẩu của mình.

Chuyển dữ liệu cá nhân và / hoặc dữ liệu nhạy cảm ra ngoài quốc gia thu thập / quốc gia cư trú

Tất cả Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ được duy trì bởi OMRON, các Công ty liên quan của OMRON bên ngoài khu vực Châu Á Thái Bình Dương hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của OMRON. Các cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ này có thể được đặt ở Singapore, Nhật Bản hoặc các nơi khác, tùy thuộc vào yêu cầu hoạt động. Đối với Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm được chuyển ra ngoài khu vực tài phán thu thập, OMRON sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn nhận được tiêu chuẩn bảo vệ có thể so sánh với tiêu chuẩn được áp đặt bởi luật và quy định hiện hành đối với Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu nhạy cảm đó.

Trong phạm vi được yêu cầu theo luật hoặc quy định hiện hành, Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn, hoặc một bản sao, sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ ở quốc gia bạn cư trú.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm

OMRON sẽ giữ lại Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Thông tin Nhạy cảm của bạn:

(a) Miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích mà nó được thu thập và / hoặc sử dụng; hoặc

(b) Miễn là cần thiết một cách hợp lý vì lý do pháp lý hoặc kinh doanh,

Luôn luôn cung cấp rằng việc lưu giữ đó là theo yêu cầu hoặc cho phép của luật và quy định hiện hành.

Nghĩa vụ & Quyền của bạn liên quan đến việc truy cập, sửa chữa và chính xác hóa dữ liệu cá nhân và / hoặc dữ liệu nhạy cảm

(1) Bạn có trách nhiệm đảm bảo tất cả Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm được cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

(2) Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa và bổ sung Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm mà OMRON lưu giữ về bạn hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn, hoặc đăng ký phản đối liên quan đến hoàn cảnh cá nhân cụ thể của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ trong Chính sách.

(3) Tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào theo luật và quy định hiện hành, OMRON sẽ tôn trọng yêu cầu hoặc phản đối của bạn hoặc thông báo cho bạn về việc liệu và nếu có, nó đang tuân thủ ở mức độ nào trong vòng 21 ngày hoặc thời gian khác nếu hợp lý sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu hoặc phản đối đó.

(4) OMRON bảo lưu quyền áp dụng một khoản phí hợp lý để truy cập Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn với số tiền được phép theo luật và quy định hiện hành.

(5) Để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích và đáp ứng yêu cầu hoặc phản đối của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác định đầy đủ bản thân và / hoặc cung cấp thông tin khác cho phép chúng tôi xác định Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của bạn. Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm được liên kết với một cookie, bạn phải gửi cho chúng tôi một bản sao của cookie có liên quan, có thể được tìm thấy qua tùy chọn trình duyệt web của bạn.

(6) Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý hoặc giới hạn việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và/hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được nêu trong Chính sách. Xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý hoặc giới hạn việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và/hoặc Dữ liệu Nhạy cảm của mình, chúng tôi có thể yêu cầu thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và tác động của nó đối với mối quan hệ với bạn) để yêu cầu của bạn được xử lý và để chúng tôi thông báo cho bạn về hậu quả tương tự của chúng tôi, bao gồm mọi hậu quả pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ khi nhận được yêu cầu. Xin lưu ý rằng tùy thuộc vào tính chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn và trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hoàn tất quá trình xử lý yêu cầu của bạn.

(7) Liên quan đến bất kỳ yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn để nhận các bản tin quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mại từ OMRON, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” được nhúng trong bản tin. Xin lưu ý rằng nếu bạn hủy đăng ký, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các email liên quan đến dịch vụ, chẳng hạn như biên nhận mua sản phẩm.

Dữ liệu cá nhân từ trẻ vị thành niên và các cá nhân khác

(1) OMRON không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm từ những cá nhân được xác định là trẻ vị thành niên theo luật và quy định hiện hành về độ tuổi (“ Vị thành niên ”). Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép Trẻ vị thành niên dưới sự cẩn trọng của bạn để gửi Dữ liệu cá nhân và / hoặc Dữ liệu nhạy cảm của trẻ cho chúng tôi. Trong trường hợp Dữ liệu cá nhân và / hoặc Dữ liệu nhạy cảm đó được cung cấp cho chúng tôi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Trẻ vị thành niên sẽ chấp nhận và đồng ý hoặc được coi là chấp nhận hoặc đồng ý với Chính sách.

(2) Nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Dữ liệu Nhạy cảm liên quan đến các cá nhân khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở vợ / chồng, các thành viên gia đình, bạn bè của bạn, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được phép cung cấp Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Nhạy cảm của những cá nhân đó Dữ liệu tới OMRON và bạn đã được họ chấp nhận và đồng ý với Chính sách.

Các thay đổi đối với Chính sách

(1) OMRON có thể sửa đổi Chính sách bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, mà không cần thông báo trước, và Chính sách sửa đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày được công bố.

(2) Bạn đồng ý hoặc sẽ được coi là đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách sửa đổi bằng cách tiếp tục truy cập bất kỳ phần nào của Trang web, tiếp tục truy cập bất kỳ phần nào của Trang web truyền thông xã hội hoặc bằng cách tương tác với chúng tôi qua điện thoại, fax, email , hoặc trực tiếp.

(3) Bạn có thể tham khảo ngày Chính sách được sửa đổi lần cuối để xác định xem có bất kỳ sửa đổi nào đã diễn ra hay không.

Liên hệ

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi, khiếu nại, nhận xét và yêu cầu liên quan đến Chính sách này hoặc việc tuân thủ luật bảo mật hiện hành của chúng tôi và cần được giải quyết tới:
Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

Email: pdp-omcp@omron.com

Địa chỉ:
Omron Asia Pacific Pte Ltd
438B Đường Alexandra # 08-01 / 02
Alexandra Technopark
Singapore 119968
Số điện thoại: +65 6835 3011

Nếu bạn đang liên hệ với chúng tôi từ Ấn Độ, vui lòng liên hệ với Nhân viên giải quyết khiếu nại, thông tin chi tiết được tìm thấy bên dưới:

Tên: Milind Gunjal

Email: pdp-omcp@omron.com

Địa chỉ: OMRON Automation Pvt Ltd
Tầng 6, Khu B, Tháp Sewa, Ô số 19, Khu-18, Udyog Vihar, Khu liên hợp công nghiệp Maruti, Gurgaon (Haryana) 122008, Ấn Độ
Số điện thoại: +91 124 7122700

Ngôn ngữ

Chính sách này được viết bằng tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Anh và các bản dịch khác của Chính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cập nhật lần cuối: Chính sách được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 4 năm 2023.